PRIVACY POLICY GROEP DIRK DE GROOF

INHOUD – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als bindend. Groep Dirk De Groof is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks die uit een fout of onvolledigheid van informatie op deze website en/of gebruik van de op de website beschikbare informatie zou kunnen voortvloeien.  Dit geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.  

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Groep Dirk De Groof.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

EXTERNE INFORMATIE

De website van Groep Dirk De Groof bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Groep Dirk De Groof heeft géén zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren en u een optimale service te kunnen bieden. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar u kan ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren, zodoende  u uw browser dient in te stellen dat u geen cookies ontvangt. De door Groep Dirk De Groof gebruikte cookies werken alleen voor de duur van ongeveer 1 dag. 

PRIVACY

Hoewel Groep Dirk De Groof de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar Groep Dirk De Groof via het internet of deze website niet beveiligd noch confidentieel is. Het verzenden naar Groep Dirk De Groof of ontvangen van Groep Dirk De Groof op zich van informatie via deze website of per e-mail doet daarenboven geen klanten-relatie ontstaan.

De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door Groep Dirk De Groof. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke vraag/opdracht van de klant.   In het geval Groep Dirk De Groof voor de uitvoering van haar opdrachten, zoals daar zijn (niet-limitatieve lijst):

 • EPB, EPC
 • Veligheid
 • Nutsvoorzieningen
 • Rioolkeuringen
 • Vochtexpertise
 • Asbestinventaris
 • Sloopopvolgingsplan
 • Ventilatieverslaggeving
 • Brandadvies
 • Energie-audits
 • Warmteverliesberekening

Zich in regel dient te stellen met een wettelijke meldings-/verslaggevings-/vergunningsplicht  en de klant Groep Dirk De Groof opdracht heeft gegeven om hieraan te voldoen, zal Groep Dirk De Groof de aan haar overgemaakte persoonlijke gegevens verwerken in de meldings-/verslaggevings-/vergunningsplicht en zullen deze aan de bevoegde overheid worden overgemaakt.

De aan Groep Dirk De Groof overgemaakte persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op een GDPR goedgekeurde databank, dit zowel op lokaal server niveau als in de cloud.

U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.  De verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan slechts definitief uitgevoerd worden door Groep Dirk De Groof nadat de aan haar wettelijke opgelegde termijn van 10 jaar voor het bijhouden van de door haar opgestarte en ingediende dossiers is afgelopen.

U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@dirkdegroof.be  met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.  U zal een bevestiging ontvangen dat de door u gevraagde gegevens werden gewijzigd en/of geschrapt.  De schrapping van de persoonsgegevens zal slechts kunnen plaatsvinden in overeenstemming met de verplichte wettelijke termijn van 10 jaar die door Groep Dirk De Groof dient gerespecteerd te worden.  

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

 • het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
 • het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die Groep Dirk De Groof dient na te leven;
 • voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden diensten van Groep Dirk De Groof;
 • om de klant te informeren over updates en producten die uitgaan van Groep Dirk De Groof;
 • voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Groep Dirk De Groof toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Groep Dirk De Groof behoudt zich het recht voor het huidige privacy-beleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.